Dotace – projekty

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu P.P.H. Kovo s.r.o. – podnikové vzdělávání zaměstnanců, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004354, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

 

Příjemce dotace:

P.P.H. Kovo s.r.o.

Pionýrů 2806, 434 01  Most

Statutární orgán: Ing. Antonín Hejč

IČ: 28710681

Kontaktní osoba: Ing. Antonín Hejč, hejc@pphkovomost.cz, tel: 777 737 824

 

Celkové způsobilé náklady projektu: 2 195 428,00 Kč

Celková výše dotace z ESF: 1 866 113,80 Kč

Doba realizace projektu: 1.1.2017 – 31.12.2018

Popis projektu

Cílem projektu je proškolit zaměstnance společnosti P.P.H. Kovo s.r.o., a to zejména v technických a manažerských kurzech. Díky realizaci bude možné vzdělat všechny zaměstnance a rozvíjet jejich potenciál. Společnost věnuje velkou pozornost výběru zaměstnanců a jejich dalšímu vzdělávání tak, aby zvládali poskytování služeb na té nejvyšší možné úrovni. Rozvoj jejich dovedností, kvalifikací a schopností je základním předpokladem pro další rozvoj a naplnění cílů naší společnosti.

Zaměstnanci společnosti se budou školit v těchto vzdělávacích aktivitách:

  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Technické a jiné odborné vzdělávání

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Primárním důvodem realizace projektu je prohloubení kvalifikace našich zaměstnanců, která pomůže naší společnosti zvýšit svoji konkurenceschopnost.

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci společnosti P.P.H. Kovo s.r.o.

Výsledky projektu

  • Zásadní prohloubení obecných a specifických znalostí pracovníků společnosti.
  • Upevnit svoji pozici na českém trhu.